Regulamin konkursu walentynkowego dla Hodowców na portalu społecznościowym Facebook

Regulamin konkursu walentynkowego dla Hodowców na portalu społecznościowym Facebook

 

I Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu walentynkowego dla hodowców jest firma ”Trans-Bor” Krzysztof Gadomski, z siedzibą w ul. Chorzelska 9, 06-316 Krzynowłoga Mała, NIP: 7610000427 (zwaną dalej: „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 14 lutego 2024 roku do dnia 20 lutego 2024 roku do godziny 00:00 i jest prowadzony na Facebooku marki TRANS-BOR pod adresem: https://www.facebook.com/TransBorRolnictwo (dalej: „Strona konkursowa”).
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 lutego 2024 na stronie konkursowej.
 5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna (Hodowca) prowadząca gospodarstwo rolne, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz, przy czym może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal społecznościowy Facebook ani z nimi związany.
 10. Portal społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 11. Osoba biorąca udział w konkursie jednoznacznie akceptuje regulamin konkursu.

 

 1. Zasady Konkursu
 2. Zadanie konkursowe zostanie opublikowane na Stronie konkursowej dnia 14 lutego 2024 roku.
 3. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy wykonać kilka kroków:
  • polubić fanpage TransBor na portalu społecznościowym Facebook
  • polubić i udostępnić post konkursowy
  • w komentarzu pod postem zaprosić do udziału 3 osoby
 4. Spośród osób, które wykonały powyższe kroki zostanie wylosowane kilka osób, które otrzymają nagrodę. Rodzaj nagród opisuje rozdział III niniejszego Regulaminu.

 

 

III. Nagrody

 1. W Konkursie zostanie przyznane nagrody dla wylosowanych osób. Dla każdej z wylosowanych osób przysługuje 1 nagroda – przyznana losowo.
  • karma dla psa Psi kąsek 25 kg
  • pasza starterowa dla cieląt CALF GRAINS – 25 kg
  • Drożdże aktywne ACTIFEED 25 kg
  • Drink poporodowy After Calving 1 kg
 2. Organizator opublikuje listę Zwycięzców Konkursu na stronie konkursowej dnia 21 lutego 2024 roku. Skontaktuje się też ze Zwycięzcami Konkursu za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej w aplikacji Messenger (w przypadku braku możliwości kontaktu przez wiadomość prywatną, kontakt nastąpi za pomocą komentarza pod zgłoszeniem konkursowym) w celu otrzymania danych niezbędnych do dostarczenia nagrody konkursowej: imię i nazwisko, adres gospodarstw rolnego, nr telefonu.
 3. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę Konkursu pełnych danych niezbędnych do przekazania Nagrody w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, traci on prawo do Nagrody
 4. Nagroda zostanie dostarczona przez Organizatora na adres gospodarstwa podany przez zwycięzcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania pełnych danych. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sposobu dostarczenia/ odbioru nagrody.
 5. Zwycięzca nie ma prawa do wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny albo na inną rzecz ani świadczenie.
 6. Nagroda może być wydana wyłącznie Zwycięzcy Konkursu.
 7. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w rozdziale I . Regulaminu, osoba taka traci prawo do Nagrody.
 8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie konkursowej (imię i nazwisko) oraz ma prawo oznaczyć go na portalu społecznosiowym.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy

rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie

fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać

wykluczony z Konkursu.

 

 

 1. Postępowanie reklamacyjne
 2. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie prosimy zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres e-mail: biuro@transbor.pl z dopiskiem: Konkurs dla Hodowców z okazji walentynek – reklamacja
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od daty ich otrzymania, za pomocą wiadomości e-mail lub listownie, jeżeli zostanie złożona w takiej formie.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, nr. telefonu kontaktowego,
  • dokładny opis reklamacji
  • przybliżoną datę i godzinę przystąpienia do Konkursu.
 5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
 6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 1. Dane osobowe
 2. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Trans-Bor” Krzysztof Gadomski, z siedzibą w ul. Chorzelska 9, 06-316 Krzynowłoga Mała, NIP: 7610000427
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. lit. b, lit. c RODO w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród, w ewentualnych postępowaniach reklamacyjnych, a także w celach marketingowych.
 5. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane osobowe:
  • Dane uczestnika dostępne po umieszczeniu przez niego komentarza na platformie Facebook.
 6. Organizator będzie zbierał od Zwycięzców Konkursu następujące dane osobowe:
  • Imię i nazwisko
  • Adres gospodarstwa rolnego
  • Dane dotyczące profilu na portalu Facebook – nazwa profilu
 7. Organizator będzie zbierał od Uczestników składających Reklamację następujące dane osobowe:
  • Imię i nazwisko
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • W razie potrzeby weryfikacji reklamacji — dane dotyczące profilu na portalu Facebook – nazwa profilu.
 8. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i wydania Nagród,
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Organizatora usługi wsparcia informatycznego, marketingowego, usługi księgowe lub usługi logistyczne.
 10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
 2. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *